Vertetimi i fakteve apo leshimi i dokumenteve

0
 1. Vertetim per hyrje-daljet nga territori shqiptar, kur kerkesa behet nga vete personi, ose perfaqesuesi ligjor
 2. Kerkesave per dokumenta te kerkuara nga arkivi ne veprim i DPPSH
 3. Kerkese per leshimin e Vertetimeve te personave status INAD apo Deportive
 4. Plotesim i librezave te punes per punonjesit e policise qe s’jane ne raporte pune me Policine e Shtetit.
 5. Dhenie vertetimesh per vitet e punes ne strukturat e policise
 6. Plotesim dhe dhenie dokumentesh per efekt pensioni si : te parakohshem, pleqerie, invaliditeti etj.
 7. Dhenie te kopjeve te dokumenteve te njehsuara me origjinalin nga dosja personale e ish punonjesit policise .
 8. Kerkim dokumentesh nga dosja personale e ish punonjesve te policise, te cilat jane te arshivuara ne arshiven e Drejtorise se Pergjithshme te Policise.
 9. Dhenie vertetimesh per pagen ne strukturat e policise.
 10. Pajisjen e shtetasve me certifikate te gjendjes gjyqesore (per perdorim te brendshem)
 11. Marrje informacioni/dokumenti/vertetimi per gjobat ne sistemin e transportit
 12. Kerkese per Informacion per pasaportat qe disponohen ne sistem
Share.

Comments are closed.