Shtetesite

Janë miratuar proçedurat për shtetasit që kanë aplikuar për fitim apo lënie shtetësie për datat;

05.10.2017
01.11.2017